Verslag ALV 2018 (concept)

Concept-Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden ISVW 17.06.2018
Aanwezig: 39 leden van de Vereniging, stemgerechtigd.
Verslaglegging door Ellie Teunissen (secretaris) en Annemarie Sijens (secretaris per 17-06-2018).

1. Opening en mededelingen
De voorzitter Peter Jurgens heet ieder van harte welkom en onderstreept de mooie opkomst. Hij memoreert de bijeenkomst met de Gold Card-houders, die voorafgaand aan de vergadering heeft plaats gevonden.
De secretaris geeft een korte samenvatting. Aanleiding was de verliesgevende Gold Card, waarop de Vrienden en de ISVW een alternatief zochten. De prijs van de Gold Card wordt per 1 september 2018 van € 2.400 naar € 1.250 verlaagd en geeft vervolgens de mogelijkheid om met een reductie van 60% alle cursussen te bezoeken. Op verzoek van de Gold Card-houders heeft de ISVW verschillende verdiepingscursussen georganiseerd, die in de gids staan aangegeven. Er wordt nog naar icoontjes gezocht die verwijzen naar de zwaarte en benodigde voorkennis.
Een aantal leden vraagt of er nog een ander alternatief gevonden kan worden. Voor dit bedrag heb je nog niets en moet je nog steeds bij betalen. Liever een hogere prijs voor de Gold Card en dan een of twee weekends gratis. Erno Eskens zal zich met de Vrienden hierover beraden.
De vergadering is het erover eens dat de kaart niet verliesgevend hoeft te zijn.

De Penningmeester, Gerard Teunissen, doet de mededeling dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als penningmeester na de ALV neerlegt. Hij draagt de ISVW een warm hart toe en zal zijn opvolger inwerken en de zaken zorgvuldig overdragen.

Besluit: De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Verslag ALV 17 juni 2017
De secretaris introduceert het verslag van de ALV van 2017 en vraagt de aanwezigen of er vragen zijn.

Besluit. Het verslag wordt conform vastgesteld. Het bestuur zal het verslag zo spoedig mogelijk op de site van de Vrienden publiceren.

3. Jaarverslag 2017
De secretaris geeft een korte toelichting op twaalf memorabele punten. Het is vooral een interactief jaar geweest tussen bestuur, Vrienden en ISVW. Het kidscafé is succesvol en loopt parallel aan de filosofische cafés die over het algemeen met gemiddeld 75 personen bezocht werden. Ook hier is de inbreng van Vrienden zeer gewaardeerd.
Besluit: Het jaarverslag 2017 wordt conform vastgesteld.

4. Jaarrekening 2017
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Deze laat een resultaat zien van € 327.000, inclusief ongeveer drie ton aan (toegezegde) legaten. De Vereniging heeft hiermee wat meer reserve.
De contributie-inkomsten zijn hoger dan verwacht, ondanks de teruggang van het aantal leden tot 850. Dit is een na-ijl effect, want het Vriendenbestand is opgeschoond. De niet-betalers zijn na een aantal aanmaningen van de ledenlijst afgevoerd.
De gemaakte kosten vallen binnen de begrotingsafspraken.

Een van de aanwezigen doet de suggestie om de legaatgever te eren. Het bestuur beraadt zich op de manier waarop.

Besluit: De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd met complimenten aan de penningmeester.

5. Decharge bestuur over 2017
Besluit: De leden verlenen het bestuur decharge.

6. Jaarprogramma 2019
Het bestuur zal de ingeslagen weg voortvarend doorzetten: filosofiecafés, de jaarlijkse filosofiewandeling en kontakten met de Gold Card-houders. Ook wil het bestuur graag meer met haar leden communiceren. Extra accent krijgt de werving van vrienden, waarover agendapunt 9 en het vrijwilligersbeleid, waarover onder punt 8. De leden onderschrijven vooral het punt van promoten van de Vrienden van de ISVW naar buiten toe. Suggesties zijn altijd welkom.

Een paar leden geven aan dat de vriendenwebsite hen niet bekend was. Het is zoeken om hem op de homepage van ISVW te vinden.

Besluit: Het jaarprogramma 2019 wordt vastgesteld.

7. Begroting 2019

De penningmeester licht de hoofdlijnen van de begroting toe.
• Er is conservatief begroot, vanwege het – ondanks de aanwas van nieuwe leden – dalende ledental;
• Vanwege het verlies van de ANBI-status zijn er geen schenkingen opgenomen;
• Er is geen rekening gehouden met het legaat van drie ton en het rendement daarop;
• De begroting sluit positief met een resultaat van € 18.000.

Een van de aanwezigen doet de suggestie de begroting voortaan te projecteren, zodat de aanwezigen kunnen meekijken.

Besluit: de begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Gastheer/gastvrouwschap en vrijwilligers beleid.

Tijdens de Gold-Cardhouders bijeenkomst kreeg het bestuur de suggestie om met een gastheer/gastvrouw te werken. Sprekers die de ISVW niet kennen weten nu niet goed waar ze met welke vragen moeten zijn.
Op het voorstel van het bestuur om dit bij cursussen met nog onbekende docenten te gaan doen ontspint zich een gesprek over de zwaarte van de functie, de rol van de ISVW hierin (de grote lijn bewaken) en de vergoeding. Het bestuur heeft hierover de volgende gedachten:
• Vooral cursisten van de betreffende cursus komen hiervoor in aanmerking. Een taakomschrijving en vereiste capaciteiten zullen op de website verschijnen en aan de Vrienden worden toegezonden.
• De functie omvat meer dan alleen introductie van de docenten. Omgaan met de facilitaire diensten en oog hebben voor het wel en wee van de cursisten is eveneens belangrijk. Het vriendenbestuur en de ISVW zullen selecteren.
• De vergoeding vindt plaats in de vorm van cursusbonnen van € 25, € 50 en € 100 euro bij een complexe week met veel docenten.
• Voor de ontwikkeling van projecten, filosofiecafés, evenementen zijn vrijwilligers altijd welkom.

De aanwezige leden geven het bestuur de volgende adviezen: zorg voor coördinatie, goede afspraken en zo mogelijk voor een training.

Het bestuur zal een paar pilots met belangstellende gastheren/gastvrouwen houden om te ervaren waar mogelijke knelpunten zitten. Belangstellenden kunnen zich bij Stefan melden. Het bestuur koppelt haar ervaringen met de nieuwe werkwijze naar de leden terug.

9. Wervingsbeleid
De Vereniging appelleert en blijkt aantrekkelijk te zijn, want in de afgelopen twee jaar heeft ze 110 (!) nieuwe leden geworven.
Het bestuur heeft een actielijst voor de werving van nieuwe leden opgezet. Communicatie is daarin het sleutelwoord: Onderling persoonlijk contact, introducees door Vrienden en van Vrienden blijken goede wervingsmogelijkheden.
De opzet van een wiki-smoelenboek, waar vrienden elkaar kunnen opzoeken in een beveiligde omgeving is een eerste poging. Hierdoor kunnen leden de onderlinge contacten versterken en kunnen nieuwe mensen (met code) bekijken wie er lid zijn.
De filosofiecafés blijven open voor Vrienden en niet-Vrienden. Ook dit bevordert de aanwas.

Via facebook en via andere sociale media kan kunnen we meer aandacht voor de Vrienden genereren. Paul Troost en het nieuwe bestuurslid zullen hier vorm aan geven.

De voorzitter vindt het hartverwarmend om te horen hoeveel ideeën de leden hebben om de zichtbaarheid van de Vereniging en het ledental verder te vergroten.

10. Fiscale status Vereniging Vrienden ISVW (verlies ANBI)
Per 1 januari 2018 zijn de Vrienden de ANBI-status kwijtgeraakt. De fiscus geeft hiervoor verschillende redenen op: de status was gekoppeld aan de ISVW die de ANBI-status al in 2011 verloor. De belastingdienst ziet de ISVW als een commercieel instituut. Uit de statuten en jaarverslagen van de Vrienden blijkt niet dat we 90% van de inkomsten besteden aan algemeen nut beogende activiteiten. Voor de belastingdienst zijn we niet meer dan een steunclub voor ISVW.

Leden adviseren het bestuur om algemeen nut beogende activiteiten expliciet te noemen, leden te attenderen op belastingvrije schenkingen tot € 2.100 en de interne verrekening met de ISVW opnieuw te bekijken.

Het bestuur spant zich in de ANBI-status opnieuw te verwerven. En hiervoor de benodigde veranderingen aan te brengen, zo dit mogelijk en wenselijk is. Het bestuur koppelt het resultaat terug aan de leden.

11. Afscheid secretaris en penningmeester en benoeming nieuwe bestuursleden.
De voorzitter dankt in lovende woorden de interim-secretaris, die vanaf januari 2018 de functie waarnam, en de penningmeester, die zich hard heeft gemaakt voor verhoging van de inkomsten en reductie van de kosten zoals van de filosofiecafés. Zij worden verblijd met een boekenbon en bloemen.
Annemarie Sijens wordt bij acclamatie voorgedragen als secretaris. Zij heeft veel bestuurservaring.
Het bestuur draagt Gerard Geerlings voor als bestuurslid met portefeuille interactieve communicatie met de leden. Hij komt uit de ICT-wereld.
Als penningmeester draagt het bestuur Rob Nagtegaal voor. Hij kon zich op deze korte termijn niet vrij maken, maar in het eerstvolgende filosofisch café kunnen de Vrienden nader kennis maken.
Beide bestuursleden worden bij acclamatie gekozen.

12. Rondvraag
Erno Eskens geeft desgevraagd info over de stand van zaken. De zomercursussen lopen goed, de beroepsopleidingen laten een toename van 30% zien, de nieuwe hotelvleugel zit met grote regelmaat vol. De twee nachten van de filosofie in Amsterdam en Rotterdam waren geheel uitverkocht. Het gaat goed, De ISVW bouwt weer vet op de botten op.
Het multimediale magazine I-Filosofie loopt goed en wordt veel gelezen.
ISVW begeleidt ook bedrijven. Zo vindt er in Den Bosch een cursus over het agoramodel plaats.

Andere vragen en suggesties:
• Werf docenten als vriend;
• Waarom is het muziekprogramma beëindigd?

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met een uitnodiging voor een kleine lunch en de Vriendenmiddag.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Filosofisch café 17 februari 2019

  Filosofisch cafe op de zondagmiddag met Dick Kleinlugtenbelt over moderne levenskunst, metaforen en het omgaan met emoties.

 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  mrt 17

  17 maart Filosofisch café: Botsende waarden II

  17 maart vanaf 15:00 tot 17:00
  mei 19

  19 mei Filosofisch café

  19 mei vanaf 15:00 tot 17:00
 • De Vrienden van de ISVW

  De Vrienden van de ISVW zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij maken het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!