Het ISVW Vriendenjaar 2019 in 12 memorabele punten

Het jaar 2019 in twaalf memorabele punten.

Als Vrienden kunnen we terugkijken op een goed jaar met geslaagde ledenactiviteiten en een aantal positieve ontwikkelingen. In dit compacte jaarverslag beperken we ons tot de vier thema’s uit ons jaarprogramma, aangevuld met enkele zaken die het bestuur en de samenwerking met de ISVW betreffen.

Vriendenactiviteiten

 1. We organiseerden in 2019 zes Filosofische Cafés. Het jaarthema ‘Botsende Waarden’ werd ingeluid met een Café met zeepkistoptredens van Vrienden. Andere Cafés hadden vermaarde inleiders als Steven de Waal (communicatierevolutie in politieke besluitvorming), Dick Kleinlugtenbelt (levenskunst), Paul Wouters (geloofwaardigheid in tijden van fake news) Babah Tarawally (compassie als overbrugging) en Klaas van Egmond (moreel kompas bij polarisatie). De Cafés trokken gemiddeld ongeveer vijftig tot zestig deelnemers.
 2. Gelijktijdig met elk Filosofisch Café verzorgde Brenda Raa het Kids-Café.
 3. De jaarlijkse Vriendendag in juni begon met een algemene ledenvergadering. Voor hetmiddagprogramma waren de Vrienden uitgenodigd om ook zelf activiteiten te organiseren. Dit resulteerde in een aantal workshops met onderwerpen uiteenlopend van de vormenleer van Goethe tot het vertalen van Bergson. Muzikale omlijsting was er van het tangotrio Encanta. Onder leiding van een boomdeskundige maakten we een wandeling door het Vriendenbos. Alle ruim honderd door individuele Vrienden geschonken bomen en struiken waren dit jaar voor het eerst in volle bloei gekomen. De Vriendendag werd afgesloten met een afscheidsworkshop over dierenrechten door Erno Eskens, de vertrekkende programmadirecteur. We hebben hem van harte bedankt voor alles wat hij voor de Vrienden heeft betekend.
 4. De filosofische wandeling vond dit jaar plaats in Utrecht. Marthe van Kerkwijk en Florian Jacobs van de ISVW en Paul Ziche van de Universiteit Utrecht leidden ons langs grachten, door straten en over pleinen en wezen ons op panden waar ooit befaamde filosofen hebben gewoond en gewerkt.
 5. Samen met Marthe en Florian is ook gewerkt aan het Kitty van der Vliet Diversity Event dat voor medio 2020 is gepland.
 6. Een project om filosofie-enthousiaste twintigers aan de ISVW te binden is gelet op de verschillende prioriteiten even in de koelkast gezet.

Inkomsten en schenkingen

 1. De in 2018 veranderde voorwaarden voor de Gold Card pakten ook dit jaar goed uit op het aantal GC-houders. Ruim veertig Vrienden hebben op deze wijze met korting van ISVW-cursussen kunnen genieten.
 2. Zoals bekend is de ANBI-status van de Vrienden in 2018 ingetrokken. Het afgelopen jaar hebben we in lijn met het verzoek van de ALV onderzocht onder welke voorwaarden we deze status weer kunnen terugkrijgen. Met de Belastingdienst is met ondersteuning van een ANBI-specialist van PwC herhaaldelijk en goed overleg gevoerd. Dat leidde tot een positief perspectief
 3. In afwachting van een hernieuwde ANBI-status hebben we dit jaar geen schenkingen gedaan omdat zonder deze status schenkbelasting moet worden betaald. Anticiperend op de nieuwe criteria waarbij we alleen activiteiten en projecten financieel mogen steunen die ideëel van aard zijn, niet-kostendekkend en gericht op een breed publiek moesten we een aanvraag van de ISVW voor ondersteuning van een nieuwe website helaas afwijzen.
 4. Het actief benaderen van cursisten en geïnteresseerden leidde tot een bescheiden aanwas van nieuwe leden. Helaas lag het aantal opzeggingen (overlijden, ouderdom, problemen met vervoer) hoger, waardoor het totale aantal leden per 1 januari 2020 730 bedroeg. Het bestuur wil in 2020 sterker inzetten op de groei van het aantal nieuwe leden en zal zich ook beraden over hoe de ruim twee decennia durende terugloop kan worden gekeerd

Communicatie & werving

 1. Het Vriendenmagazine kwam in 2019 twee keer uit. Vrienden ontvangen het magazine per mail. Daarnaast is er een papieren oplage van 250 exemplaren, die cursisten en bezoekers op een Open Dag mee kunnen nemen.
 2. Als Vrienden hebben we dit jaar een eigen website in gebruik genomen waardoor we als vereniging ook zelfstandig beter vindbaar en herkenbaar zijn. Bovendien zijn we een Vrienden Community gestart.

Bestuur en samenwerking met de ISVW

Het Vriendenbestuur kwam het afgelopen jaar zeven keer bijeen en had met grote regelmaat onderling contact via mail, app en telefoon.

Met ISVW-directeur Chantal Orth en Marthe van Kerkwijk en Florian Jacobs van het cursusinstituut en de uitgeverij van de ISVW hadden we regelmatig overleg over operationele zaken en over lange- termijnontwikkelingen.

Op het Filosofische Café in januari namen we afscheid van Anke van Kampen, onze vertegenwoordigster in het bestuur van de ISVW. We verwelkomden toen Stef Rietbergen als haar opvolger.

In mei was er een gezamenlijke bijeenkomst van het ISVW-bestuur en het Vriendenbestuur. Dit was bedoeld om te delen wat er liep leeft en voor nieuwe bestuursleden om elkaar te leren kennen. Van de kant van de Vrienden hebben we nadrukkelijk aangedrongen op invulling van de plek die is opengevallen na het vertrek van Erno Eskens als programmadirecteur. We hebben ook onze zorgen geuit over de significante terugloop in het aantal deelnemers aan het publieksprogramma van de ISVW. Een minimaal gelijkblijvende omvang van de personele bezetting van het cursusinstituut is in onze ogen nodig om deze trend te keren. Ook in overleg en contacten met afzonderlijke bestuursleden van de ISVW hebben we deze zorgen onder woorden gebracht.

Begin van het jaar heeft onze penningmeester Rob Nagtegaal te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. In de acht maanden dat hij in het bestuur zat, bleek hem dat de ISVW minder ideëel in denken en doen is dan voor hem motiverend is. Bestuurslid Gerard Geerlings heeft zijn rol van penningmeester overgenomen. Eind 2019 was de bestuurssamenstelling daarmee als volgt:

– Peter Jurgens – voorzitter (sinds 2014)
– Annemarie Sijens – secretaris (sinds 2018)
– Gerard Geerlings – penningmeester (sinds 2018) – Stefan Steenkamp – lid (sinds 2014)
– Paul Troost – lid (sinds 2016).

Bestuurswissel begin 2020.

Op de ALV van 19 januari 2020 is Fred Ahsmann als secretaris benoemd. Hij volgt Annemarie op die vanwege veranderde persoonlijke prioriteiten het bestuur helaas heeft verlaten. Rity van der Avoort heeft de plaats van Paul ingenomen. Zijn eerste bestuurstermijn liep ten einde en vanwege leeftijds- redenen ambieerde hij tot onze spijt geen tweede termijn. We zeggen hen beiden nogmaals hartelijk dank voor hun inzet en bijdrage aan het bestuur en onze vereniging.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Vacatures Vriendenbestuur

  Wegens uitbreiding van de activiteiten zijn wij op zoek naar een secretaris en naar een algemeen bestuurslid.

  Kijk voor meer informatie: Vacatures Bestuursleden

 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  sep 05

  ALV en Vriendenlunch

  5 september vanaf 10:30 tot 17:00
  okt 17
  nov 21

  Filosofisch Café over ‘Heiligen en Hooligans’

  21 november vanaf 15:00 tot 17:00
 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/