Verslag ALV 23 augustus 2020

Deze notulen dienen nog goedgekeurd te worden op de volgende ALV.

Aanwezig: 27 leden van de Vereniging, stemgerechtigd.

Fysiek aanwezig: 20 leden

Virtueel aanwezig: 7 leden

Verslaglegging door Fred Ahsmann, secretaris.

1.     Opening en mededelingen 

Voorzitter Peter Jurgens heet iedereen van harte welkom.

Deze Algemene Ledenvergadering was, vanwege de coronacrisis, in hybride vorm georganiseerd, waardoor leden de keuze hadden om fysiek dan wel virtueel de vergadering bij te wonen. Vooraf hadden de leden, die virtueel deel wilden nemen aan de vergadering een handleiding ontvangen, over de wijze waarop ze deel konden nemen aan de vergadering.

Een speciale corona-spoedwet (24 april 2020) biedt verenigingen de mogelijkheid om in deze omstandigheden een digitale ALV te beleggen waardoor besluiten, zoals een aanpassing van de verenigingsstatuten, toch doorgang kunnen vinden. [1]

Door middel van video- en audiostreaming in een zoomsessie konden de deelnemers die niet fysiek aanwezig waren toch de vergadering volgen (in beeld en geluid) en konden zij ook het woord vragen en krijgen. Tevens was het voor de deelnemers op afstand mogelijk om hun stem uit te brengen bij de geagendeerde beslispunten. 

Alle leden van de vereniging hadden de mogelijkheid om (conform de richtlijnen van de corona-spoedwet) vooraf schriftelijk vragen in te dienen bij het bestuur. Er zijn vooraf geen schriftelijke vragen ingediend.

De agenda wordt besproken en ongewijzigd geaccepteerd door de vergadering.

Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.     Verslag ALV 19 januari 2020

De voorzitter noemt de belangrijkste punten van het toegestuurde verslag van de ALV van 19 januari 2020 en vraagt de aanwezigen of er vragen dan wel opmerkingen zijn. 

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur zal het verslag zo spoedig mogelijk op de site van de Vrienden publiceren.

3.     Jaarverslag 2019

Stefan Steenkamp licht namens het bestuur het jaarverslag 2019 toe. De belangrijkste punten worden met behulp van een diapresentatie nader toegelicht.

Besluit: Het jaarverslag wordt unaniem geaccepteerd.

4.     Jaarrekening 2019

Gerard Geerlings (penningmeester) presenteert de jaarrekening over 2019. Het overzicht toont een royaal positief resultaat, dat voor een groot gedeelte veroorzaakt wordt door de gunstige koersontwikkeling van de beleggingen van de vereniging. 

Het aantal leden is in 2019 afgenomen van 804 naar 734. Deze afname komt overeen met de trend van de afgelopen jaren. Ondanks inspanningen van het bestuur, om het ledental te stabiliseren, is dat het afgelopen jaar onvoldoende gelukt.

Besluit: De jaarrekening 2019 wordt door de vergadering goedgekeurd.

5.     Decharge bestuur over 2019

De goedkeuring van zowel het jaarverslag als de jaarrekening over 2019 leiden tot het verlenen van decharge voor het bestuur over het jaar 2019.

Besluit: De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het jaar 2019.

6.     Aanpassing van de statuten

Bij de agenda was een concept van de nieuwe statuten toegevoegd, inclusief een begeleidende notitie, waarin de wijzigingen beschreven werden. Deze aanpassing van de bestaande statuten zijn het resultaat van een lang proces, waarin binnen de vereniging gesproken is over de wenselijkheid om de statuten aan te passen om zodoende als vereniging weer een ANBI-status aan te kunnen vragen bij de Belastingdienst. 

Met de Belastingdienst is mondeling afstemming geweest over de mogelijkheden, en de inzichten uit dit contact waren mede richtinggevend voor de aanpassingen.

Tijdens de vergadering lichtte Fred Ahsmann de statutenaanpassingen nader toe:

Wat verandert er niet?

 • De ‘Vrienden’ blijven Vrienden van de ISVW
 • Naam blijft ongewijzigd
 • Eigen activiteiten: Filosofische Cafés, Wandelingen etc.
 • Nauwe verbondenheid en operationele samenwerking met ISVW

Wat is nieuw?:

 • Schenkingen aan ISVW alleen voor ideële en niet-kostendekkende activiteiten (publieksprogramma)
 • De Vrienden zullen ook vergelijkbare organisaties (financieel) ondersteunen
 • Onze missie nadrukkelijker uitdragen: publieksfilosofie
 • Onze onafhankelijkheid van ISVW e.a. tot uiting brengen

Naar aanleiding van deze presentatie zijn er meerdere vragen gesteld:

 • Is er vanuit de wetgeving een noodzaak om meerdere organisaties te ondersteunen in plaats van alleen maar ISVW?
  Antwoord: Nee, strikt genomen niet. Maar door ook andere organisaties op het gebied van publieksfilosofie te ondersteunen wordt het ideële karakter van de Vrienden en de onafhankelijkheid van de ISVW benadrukt. 
 • Is de Belastingdienst gevoelig voor de waarde van de filosofie voor de samenleving?
  Antwoord: Uit de contacten met de Belastingdienst is gebleken dat zij dit wel degelijk ziet als een ideële activiteit. Het probleem zit hem in de organisatievorm. De Belastingdienst ziet ISVW als een commerciële instelling. Door nauw aan ISVW gelieerd te zijn is niet duidelijk dat de Vrienden een ideële organisatie is. Dat is wat wij moeten veranderen, door de statuten daarop aan te passen. Dat betekent niet dat wij de ISVW niet meer kunnen ondersteunen. Echter niet meer zoals in het verleden, toen wij ook schenkingen hebben verricht voor bouw van de hotelvleugel. We mogen uitsluitend de ideële activiteiten ondersteunen, die zonder externe financiële ondersteuning niet mogelijk zouden zijn.
 • Wat zijn de criteria waaronder organisaties financiële ondersteuning kunnen krijgen?
  Antwoord: Het beleidsplan (bijlage agendapunt 7),  paragraaf 3.5 beschrijft op hoofdlijnen dit kader. Het bestuur zal in het najaar 2020 dit kader nader uitwerken. Essentieel is dat op besluitvorming over steunverlening op transparante wijze plaatsvindt.
 • Het bestuur mag zelfstandig beslissen over aanvragen tot € 25.000. Waar is dit bedrag op gebaseerd?
  Antwoord: Er moet een duidelijke grens zijn, waarbinnen het bestuur zelfstandig mag opereren. Het is niet praktisch om voor alle ondersteuningsaanvragen de leden te raadplegen. De grens van € 25.000 is in de ogen van het bestuur een redelijke grens.
 • Hoeveel geld mag er jaarlijks worden besteed aan ondersteuning van projecten?
  Antwoord: Jaarlijks zal in de begroting een plafondbedrag worden begroot. Er bestaat overigens een wettelijke vereiste dat verenigingen, die de ANBI-status hebben, geen exceptioneel hoog vermogen in relatie tot hun exploitatie mogen hebben (de zgn. anti-oppoteis). Voor de Vrienden betekent dit, dat, zodra we de ANBI-status hebben, we ons huidige vermogen moeten reduceren.

Vervolgens worden de tekstuele aanpassingen van de statuten besproken. Er blijken enkele taalkundige fouten in de zitten. Het bestuur zegt toe deze te corrigeren.

Vervolgens vraagt voorzitter Peter Jurgens aan de vergadering of zij akkoord gaat met de aanpassing van de statuten. De aanwezigen verlenen unaniem toestemming voor de voorgestelde aanpassing van de statuten.

Besluit: De vergadering gaat akkoord met de aanpassing van de statuten en verleent toestemming aan het bestuur om deze notarieel te laten vastleggen.

7.     Beleidsplan 2020-2022

Rity van der Avoort licht het beleidsplan toe. Dit plan is opgesteld vanuit de aanname dat de Vrienden in het najaar van 2020 de ANBI-status weer hebben gekregen. Het geeft een overzicht van de doelstellingen en ontwikkeling van de activiteiten voor de periode 2020-2022. 

De essentie van het beleidsplan is:

 • Grotere bekendheid bij Vrienden, werven van extra fondsen en meer leden
 • Relatie met ISVW onderzoeken qua vorm en inhoud
 • Stabiel aantal leden, gestage terugloop stoppen
 • Werven van donateurs, documentatie maken voor schenkingen
 • Filosofisch-maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunen, aanvragen honoreren
 • Vrienden activiteiten organiseren zoals o.a. de cafés, Vriendendag en Magazine
 • Vrienden meer betrekken bij de organisatie van activiteiten…actieve Vrienden!

Het voorgestelde beleidsplan wordt positief ontvangen door de vergadering.

Besluit: De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde beleidsplan 2020-2022.

8.     Begroting 2021

Penningmeester Gerard Geerlings presenteerde de begroting voor 2021. 

Aan de inkomstenkant zijn er ten opzichte van de begroting 2020 lagere inkomsten begroot aan contributie als gevolg van het teruglopende ledenaantal.

Aan de uitgavenkant is een uitsplitsing gemaakt tussen kosten die samenhangen met de instandhouding van de vereniging en kosten die gemaakt worden om de ideële doelen te realiseren. De ANBI-status vereist dat 90% van de uitgaven ten dienste staan van ANBI-waardige doelen. 

Besluit: De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2021.

9.     Benoeming nieuwe bestuursleden en voorzitter

Het bestuur heeft twee kandidaten voorgesteld voor de vacante bestuurszetels: Mariëlle van Aggelen en Leo van der Meij. Beide kandidaten hebben ruime bestuurlijke ervaring en een hart voor de filosofie. Mariëlle en Leo stellen zich vervolgens voor aan de vergadering. Leo van der Meij doet dat van afstand, omdat hij niet fysiek aanwezig kon zijn.

De vergadering accepteert de voordracht van deze kandidaten

Besluit: De vergadering gaat akkoord met voordracht van Mariëlle van Aggelen en Leo van der Meij als nieuwe bestuursleden.

Het bestuur heeft Fred Ahsmann voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging en als opvolger van de zittende voorzitter Peter Jurgens. Fred Ahsmann is na een langdurig selectietraject door het zittende bestuur geselecteerd.
De vergadering gaat akkoord met deze voordracht. Peter Jurgens overhandigde de 106-jaar oude voorzittershamer aan Fred, die hiermee formeel benoemd werd tot voorzitter van De Vrienden.

Besluit: De vergadering gaat akkoord met voordracht van Fred Ahsmann als nieuwe voorzitter en benoemt hem voor de komend zittingsperiode van drie jaar.

10. Afscheid vertrekkende bestuursleden

Nadat Fred Ahsmann de rol van voorzitter had overgenomen, is er uitgebreid afscheid genomen van de twee vertrekkende bestuursleden Stefan Steenkamp en Peter Jurgens. Beiden hebben zich zes jaar lang als bestuursleden ingespannen om de Vriendenvereniging  te ontwikkelen tot een actieve vereniging, waarbij constant verbeteringen werden gerealiseerd in de activiteiten. In diverse toespraken door het stichtingsbestuur(Maureen Sie, Stef Rietbergen en Harry Starren) en het Vriendenbestuur werden Stefan en Peter bedankt voor hun (positief-kritische) inzet en voor hetgeen zij (mede) tot stand hebben gebracht.

11. Rondvraag

Er waren geen vragen bij de rondvraag.


[1] Deze wet biedt verenigingen die een ALV op de planning hebben staan, grofweg twee oplossingen: de ALV volledig digitaal organiseren of de termijn waarbinnen stukken door de ALV moeten worden goedgekeurd, met maximaal vier maanden verlengen. Verenigingen die ervoor kiezen op basis van de spoedwet de ALV digitaal te houden, moeten wel enkele belangrijke voorwaarden in acht nemen:

 • De ALV is digitaal voor leden volledig te volgen;
 • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via email of chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord.
 • De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn.
 • Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Aankomende evenementen

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/