Verslag ALV Januari 2020

Deze notulen zijn goedgekeurd op de ALV van 23 augustus 2020.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden ISVW 19.01.2020

Aanwezig: 25 leden van de Vereniging, stemgerechtigd.

Verslaglegging door Fred Ahsmann, secretaris .

1.     Opening en mededelingen 

Voorzitter Peter Jurgens heet iedereen van harte welkom. 

Mededelingen:

 • Penningmeester Gerard Geerlings meldt dat het proces met betrekking tot twee openstaande legaten nog niet formeel is afgerond.
 • Chantal Orth informeert de vergadering over de definitieve plannen en planning voor de bouwkundige uitbreiding van een van de hotelvleugels. De bouw zal naar verwachting in oktober 2020 zijn.

Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.     Verslag ALV 23 juni 2019 

De voorzitter noemt de belangrijkste punten van het toegestuurde verslag van de ALV van 2019 en vraagt de aanwezigen of er vragen dan wel opmerkingen zijn. 

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur zal het verslag zo spoedig mogelijk op de site van de Vrienden publiceren.

3.     Decharge en afscheid vertrekkende bestuursleden

Er zijn twee bestuursleden die hun functie neerleggen: Annemarie Sijens en Paul Troost. 

De vergadering verleent hen unaniem decharge.

Beide personen worden uitvoerig bedankt voor de bewezen diensten en krijgen als blijk van waardering een boekenbon en een bos bloemen uitgereikt.

In hun afscheidswoordje benadrukken zowel Annemarie als Paul het belang van de publieksfilosofie en geven aan dat zij betrokken zullen blijven als leden van de ‘Vrienden’.

Besluit: De vertrekkende bestuursleden krijgen decharge van de ALV.

4.     Benoeming nieuwe bestuursleden

Het zittende bestuur draagt twee kandidaat-bestuursleden voor: Rity van der Avoort en Fred Ahsmann. Beide personen introduceren zichzelf aan de vergadering.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van deze twee kandidaten.

Besluit: Rity van der Avoort en Fred Ahsmann worden benoemd tot bestuursleden van de Vereniging Vrienden van de ISVW.

Fred Ahsmann zal ad interim de functie van secretaris op zich nemen.

5.     Stand van zaken ANBI-status

Peter Jurgens en Gerard Geerlings geven informatie aan de vergadering over de ontwikkelingen, die moeten leiden tot het opnieuw krijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het hebben van deze status heeft grote fiscale voordelen. Zonder de ANBI-status zullen sympathisanten van ISVW minder snel sponsor (schenkingen en legaten) worden van de ‘Vrienden’. Bovendien is de vereniging verplicht om bij financiële schenkingen aan de ISVW schenkingsbelasting aan de fiscus te betalen. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen.

Op de ALV van 17 juni 2018 heeft de Verenging het bestuur gevraagd zich in te spannen de ANBI-status terug te krijgen. Op basis daarvan hebben het bestuur, met PWC als adviseur, schriftelijk en mondeling overleg gehad met de Belastingdienst. Hierbij is het volgende duidelijk geworden:

 • ISVW wordt gezien als een commerciële instelling;
 • Schenkingen aan ISVW worden daardoor beoordeeld als schenkingen aan een commerciële instelling. Hierover moet schenkingsbelasting (30% voor bedragen tot 1 ton en 40% daarboven) worden betaald;
 • Voor het verkrijgen van de ANBI-status is het noodzakelijk dat de afstand tussen de Vrienden en ISVW groter wordt en eventuele schenkingen aan ISVW uitsluitend betrekking hebben op de ideële en verlieslatende activiteiten van ISVW;
 • Bovendien zouden de Vrienden ook andere organisaties en initiatieven op het gebied van (publieks-)filosofie moeten ondersteunen;
 • De naam ‘Vrienden van de ISVW’ kan blijven bestaan, mits duidelijk is dat de ondersteuning van ISVW slechts de ideële en verlieslatende activiteiten van ISVW betreft.

Momenteel onderzoekt het bestuur welke statutenwijzigingen noodzakelijk zijn om invulling te geven aan deze uitgangspunten. Definitieve keuzes en besluitvorming zal door de ALV moeten plaatsvinden. 

Aan de vergadering wordt gevraagd om reacties. Uit deze reacties blijkt dat de vergadering het volgende essentieel vindt:

 1. De leden van de Vrienden zijn in de eerste plaats ‘vrienden van de ISVW’. Deze emotioneel geladen relatie moet gecontinueerd blijven;
 2. Verbreding van de activiteiten op het gebied van publieksfilosofie wordt op zich positief beoordeeld, waarbij wel vraagtekens gezet worden bij de realiseerbaarheid hiervan.

Reacties van de vergadering:

 • De leden van de Vrienden zijn in de eerste plaats vrienden van de ISVW. Een grotere afstand tot ISVW heeft tot gevolg dat leden zich minder ‘vriend’ voelen;
 • Een grotere afstand tot ISVW is wel een ‘dingetje’. Dat is niet slechts het veranderen van statuten, maar moet dan ook tot uitdrukking komen in de activiteiten die ontwikkeld worden. Dat is een grote transitie. Er zullen ook veel initiatieven ontplooid moeten worden die geen relatie met de ISVW hebben;
 • Vanuit de vrienden wordt momenteel een initiatief ontwikkeld, waarbij filosofiestudenten cursussen kunnen geven aan jongeren. De Vrienden zouden sponsor kunnen worden van dit initiatief;
 • Statutenwijzigingen zouden kunnen leiden tot een nieuwe rol van de ‘Vrienden’ in de wereld van publieksfilosofie als ‘makelaar’ tussen geld en initiatief. De leden moeten zich wel Vriend van ISVW kunnen blijven voelen;
 • Is het niet mogelijk om ISVW (boekhoudkundig) op te splitsen in een commerciële en ideële tak? De Vrienden zouden dan de Vrienden van de Ideële ISVW kunnen zijn;
 • De wijzigingen zijn puur vanuit geldelijke redenen. Is dat wat de Vrienden willen?
  Zijn wij in staat om zo’n transitie vorm te geven? Verliezen we niet veel leden door de grotere afstand?
 • We worden van ‘Vrienden ISVW’ een meer algemene vereniging ‘Vrienden van de Filosofie’. Willen we dat? Verliezen we daardoor niet veel vrienden, die in de eerste plaats zich verbonden voelen met het instituut ISVW?
 • De afstand, die gecreëerd wordt tot ISVW, kan leiden tot een scheiding. Op welk moment is er dan sprake van een volledige scheiding?
 • Worden de Vrienden door deze statutenwijziging geen concurrent van ISVW?
 • Kunnen de Vrienden de verlieslatende activiteiten van ISVW niet adopteren, en vanuit de vereniging organiseren? 
 • Is er een beeld over welke bredere activiteiten de Vrienden zouden moeten organiseren?

De reacties van de vergadering worden meegenomen in de voorbereidende activiteiten.

6.     Rondvraag

Vanwege tijdgebrek is de rondvraag erbij ingeschoten.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Aankomende evenementen

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/