Huishoudelijk reglement

 VERENIGING VAN VRIENDEN

VAN DE STICHTING INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE

Huishoudelijk Reglement

(ex artikel 16 lid 1 van de statuten)

Artikel 1 / BESTUURSVERGADERINGEN
1.1. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo vaak de voorzitter of ten
minste twee leden van het bestuur dit nodig achten, doch ten minste viermaal per jaar. De oproep met de conceptagenda, geschiedt door de secretaris en ten minste twee weken voor de vergadering.
1.2. De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt vastgesteld door
de voorzitter en de secretaris. Ieder bestuurslid heeft het recht vooraf en/of ter vergadering punten op de agenda te doen plaatsen.
1.3. Wanneer niet alle bestuursleden op een vergadering van het bestuur aanwezig zijn, kunnen bindende besluiten alleen worden genomen betreffende punten die op de agenda duidelijk zijn omschreven.
1.4. Besluiten worden bij acclamatie of, indien een of meerdere bestuursleden de noodzaak daarvan onderkennen, bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Een bestuurslid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, kan een ander bestuurslid schriftelijk machtigen namens hem aan de stemmingen deel te nemen.
1.5. Van de bestuurs- en ledenvergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen gehouden; de secretaris beheert tevens het archief.
Artikel 2 / KANDIDAATSTELLING
2.1. Voor de op grond van artikel 7 van de statuten plaatsvindende bestuursverkiezingen worden de namen van de door het bestuur gestelde kandidaten ten minste 4 weken voor de vergadering waarop de verkiezing plaat
s heeft, ter kennis gebracht van de leden.
2.2. De door ten minste 15 leden voorgedragen kandidaten worden uiterlijk een week voor de vergadering waarop de verkiezing plaatsheeft, schriftelijk aan de secretaris bekendgemaakt. Deze kandidaatstelling wordt ter kennis gebracht van de ter vergadering aanwezige leden.
2.3. Alvorens tot stemming wordt overgegaan, wordt desgewenst gelegenheid gegeven tot discussie buiten tegenwoordigheid der gestelde kandidaten.
Artikel 3 / JAARVERSLAG
De notulen van de ledenvergadering en de jaarverslagen van secretaris en penningmeester bedoeld in artikel 9 van de statuten, worden – zo nodig in verkorte vorm – in een hiervoor geëigend medium ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 4 / CONTRIBUTIE
4.1. Ingang van het lidmaatschap:
4.2. Degenen van wie de secretaris een bericht van aanmelding voor lidmaatschap heeft ontvangen, krijgen daarvan een bevestiging. Hen wordt verzocht de contributie voor het lopende kalenderjaar te voldoen. Na ontvangst van de contributie gaat het lidmaatschap in.
4.3. Wanneer het lidmaatschap door royement wordt beëindigd, kan het geroyeerde lid aan de secretaris te kennen geven in beroep te willen gaan tegen het royementsbesluit. In dat geval benoemt het bestuur een ad-hocberoepscommissie van 3 leden niet zijnde bestuursleden.
 4.4. De beroepscommissie doet binnen 6 weken een uitspraak over de rechtmatigheid van het royement.
4.5. De geroyeerde kan daarna nog in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene
ledenvergadering die definitief beslist. Een geroyeerd lid kan slechts opnieuw lid worden indien het bestuur daartoe een unaniem besluit neemt.
Artikel 5 / HONORERING EN FINANCIËN
5.1. Leden van het bestuur of overeenkomstig artikel 8 van de statuten ingestelde commissies ontvangen voor de verrichting van hun werkzaamheden voor de vereniging geen andere beloning dan een vergoeding van door hen gemaakte kosten.
5.2. Voor niet-begrote uitgaven van meer dan €500 (vijfhonderd euro) is een bestuursbesluit noodzakelijk. Over niet-begrote uitgaven tot en met €500 beslissen de penningmeester en de voorzitter samen.
Artikel 6 / ADMINISTRATIE
De administratie wordt zodanig ingericht dat daaruit onder meer de volgende informatie beschikbaar kan worden gemaakt:
 • kostenvergoedingen per bestuurslid
 • kosten van fondsenwerving en beheer
 • aard en omvang van overige uitgaven
 • aard en omvang van de inkomsten
 • aard en omvang van het vermogen
Artikel 7 /BELEIDSPLAN EN ACTIVITEITENPLAN
7.1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op dat jaarlijks wordt aangepast. Het meerjarenbeleidsplan bevat:
 • een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
 • een beschrijving van de methode van fondsenwerving
 • een beschrijving van de wijze van beheer van de verkregen fondsen
de doelen waaraan en de wijze waarop de verkregen inkomsten zullen worden besteed.
7.2. Jaarlijks stelt het bestuur een activiteitenplan op, bevattende een overzicht van de in het volgend jaar in het kader van het meerjarenbeleidsplan te verrichten werkzaamheden.
7.3. Het meerjarenbeleidsplan en het activiteitenplan worden jaarlijks samen met de in artikel 9 sub 5 van de statuten bedoelde begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
Artikel 8 / VOORDRACHT VAN EEN BESTUURSLID VAN DE STICHTING ISVW
Hiertoe uitgenodigd door de Stichting ISVW kan het bestuur een voordracht doen voor een lid van het bestuur van de stichting. Een bestuurslid van de Stichting ISVW kan niet tevens bestuurslid zijn van de vereniging. Na acceptatie van de voordracht zal het bestuur de algemene ledenvergadering in kennis stellen van de identiteit van het door de vereniging voorgedragen lid van het bestuur van de stichting.
Aldus goedgekeurd door de ledenvergadering op 17 juni 2012

Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  okt 04

  Open dag ISVW

  4 oktober vanaf 14:00 tot 17:00
  okt 19

  Het Kitty van der Vliet Diversity Event 2020 met o.a.Susan Neiman

  19 oktober vanaf 10:30 tot 20 oktober vanaf 10:30
  nov 08

  Filosofische wandeling langs het filosofenpad

  8 november vanaf 15:00 tot 17:00
 • Leren van onze geschiedenis

  Kitty van der Vliet Diversity Event

  In samenwerking met de ISVW organiseren de Vrienden op 19 en 20 oktober 2020 het eerste ‘Kitty van der Vliet Diversity Event’, met een internationale spreker, jong talent en een essaywedstrijd.

  Kitty van der Vliet was een trouwe Vriendin met grote interesse in filosofie, met name in die stemmen die in de filosofie minder vaak gehoord worden. In 2017 overleed ze. Is er een betere manier om haar vriendschap te vieren dan met een evenement waarmee we de diversiteit in de filosofie vieren?

  Aanmelden: https://isvw.nl/shop/diversity-event-2020/

 • Schrijfdialoog Vriendendag

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!