Statuten

KOPIE
12 september 2012
STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Op twintig september tweeduizend twaalf verschenen voor mij, Mr Johannes Theodorus Maria van den Beld, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden:
1. de heer Cornelis SLOTTJE, wonende te 7909 BE Hoogeveen, Het Hoge Holt 7,
geboren te Soerabaja (Nederlands Indië) op zesentwintig mei negentienhonderd achtendertig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn paspoort nummer NUFRP94D6, geldig tot achttien augustus tweeduizend zestien, gehuwd; en
2. mevrouw Elisabeth Helena Maria TEUNISSEN, wonende te 1325 VP Almere,
Fellinilaan 130, geboren te ‘s-Gravenhage op twintig maart negentienhonderd vijfenveertig, zich gelegitimeerd hebbende met haar paspoort nummer NX9351P30, geldig tot vier september tweeduizend zeventien, gehuwd;
volgens hun verklaring te dezen handelende in hun hoedanigheid van
respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de statutair te
Leusden gevestigde en aldaar aan de Dodeweg 8 (3832 RD) kantoor houdende vereniging: Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte, hierna te noemen: “de vereniging”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506052, en als zodanig deze vereniging te
dezen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten, rechtsgeldig
vertegenwoordigende.
INLEIDING
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:
– dat de vereniging is opgericht op zevenentwintig maart negentienhonderd zestien;
– dat de statuten van de vereniging voor het eerst zijn opgenomen in een notariële akte op vijfentwintig september negentienhonderd zesennegentig
verleden voor mij, notaris;
– dat de algemene vergadering van de vereniging in haar vergadering van drieëntwintig oktober tweeduizend elf, welke vergadering volgens verklaring
van de verschenen persoon op de door de statuten voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en gehouden te Leusden, aan de orde is gesteld een voorstel
tot wijziging en geheel opnieuw vaststelling van de statuten van de vereniging;
– dat in gemelde vergadering door het vereiste aantal leden is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig gemeld voorstel;
– dat van gemelde besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemelde besluit verklaarden de verschenen personen, handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging zijn gewijzigd en
geheel opnieuw vastgesteld en dat als gevolg van deze wijziging de statuten van
de vereniging zijn komen te luiden als volgt:

Blad 2
STATUTEN

Artikel 1
Naam en vestiging
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrienden van de Stichting
Internationale School voor Wijsbegeerte, hierna te noemen: “de vereniging”, en
heeft haar zetel te Leusden (Utrecht).
De vereniging was vroeger genaamd de Vereniging ter Instandhouding van de
Internationale School voor Wijsbegeerte.
De verkorte naam van de vereniging luidt: Vrienden van de ISVW.

Artikel 2
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 3
Doel
Het doel der vereniging is:
a. het wekken en vergroten van de belangstelling voor de doelstellingen en
activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden,
hierna te noemen: “de ISVW”;
b. in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de
samenleving voor het werk van de ISVW;
c. het stimuleren van eigen activiteiten van de leden in de geest van de doelstellingen van de ISVW;
d. de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de
vereniging en over hun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW.

Artikel 4
Middelen
De Vereniging streeft er naar dit doel te bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan de doelstellingen van de ISVW in het algemeen en in het bijzonder aan de door de ISVW georganiseerde cursussen;
b. het stimuleren tot en het ondersteunen van de verdieping van levens – en wereldbeschouwing;
c. het bijeenbrengen van financiële middelen ten behoeve van de ISVW en het
(doen) beheren van deze gelden op zorgvuldige en verantwoorde wijze (zie verder artikel 5);
d. het ISVW – bestuur gevraagd of ongevraagd van advies te dienen;
e. in samenwerking met de ISVW taken te vervullen die de ISVW ondersteunen;
f. alle andere wettige middelen.

Artikel 5

Blad 3
Financiële middelen
5.1. De onder artikel 4 lid c genoemde financiële middelen kunnen zijn:
a. contributies;
b. donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, rente uit verworven kapitaal en sponsorgelden.
5.2. De Vereniging behoudt zich het recht voor om de onder artikel 5.1 lid b
genoemde gelden te weigeren.
5.3. Indien de ISVW gebruik wil maken van de financiële middelen van de
vereniging, dient het bestuur van de ISVW daartoe een inhoudelijk gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur van de vereniging, dat het verzoek in geval van niet in de begroting opgenomen bedragen boven vijfentwintig duizend euro (€25.000,00) voorlegt aan de algemene ledenvergadering (zie artikel 9).
5.4. Het bestuur van de vereniging is niet bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van de registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
ander verbindt.

Artikel 6
Lidmaat- en donateurschap
6.1. De vereniging kent leden en donateurs.
6.2. Leden en donateurs van de vereniging kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn. Zij dienen de doelstelling van de vereniging, zoals omschreven in artikel 3, te onderschrijven.
Leden
6.3. Aanmelding geschiedt bij de secretaris van de vereniging op een in het
huishoudelijk reglement genoemde wijze.
6.4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toelating van leden.
6.5. Het lidmaatschap gaat in na voldoening van de jaarlijkse contributie.
6.6. Op grond van betaalde contributie genieten de leden faciliteiten ten aanzien
van de ISVW – cursussen.
6.7. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van het
kalenderjaar, waarna het lidmaatschap in het daaropvolgende kalenderjaar komt te vervallen;
c. in geval een lid een contributieachterstand van meer dan een jaar heeft laten ontstaan;
d. door royement door de vereniging.
6.8. Royement kan alleen worden uitgesproken, indien een lid in strijd handelt

Blad 4
met de statuten, het huishoudelijk reglement, besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.9. Met inachtneming van de bepalingen in het huishoudelijk reglement kan royement geschieden door het bestuur van de vereniging. De geroyeerde heeft recht van beroep bij een daartoe volgens het huishoudelijk reglement in te stellen beroepscommissie.
Donateurs
6.10. Donateurs zijn zij die de vereniging willen steunen door een jaarlijkse bijdrage.

Artikel 7
Bestuur

7.1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen die door de ledenvergadering uit de leden gekozen worden.
Kandidaten kunnen zowel door het bestuur als door tenminste vijftien leden worden voorgedragen.
7.2. De zittingstijd van de bestuursleden is drie jaar. Deze periode kan slechts eenmaal aansluitend worden verlengd.
7.3. De bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg. Deze functies zijn: voorzitter secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden.
7.4. Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen.
7.5. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
7.6. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid voorziet, zo mogelijk, de eerstvolgende ledenvergadering in de ontstane vacature.
7.7. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
7.8. Leden van het ISVW – bestuur en de werknemers van de ISVW kunnen op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan de bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging en hebben daarin een adviserende stem.

Artikel 8
Commissies
Het bestuur kan zich bij de vervulling van zijn taak doen bijstaan door commissies waarin ook niet-bestuursleden kunnen worden benoemd.
Commissies worden door het bestuur samengesteld en ontbonden conform de regels in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9
Ledenvergaderingen

Blad 5
9.1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt over het afgelopen kalenderjaar namens het bestuur zowel door de secretaris verslag uitgebracht als door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd van het financieel beheer en rapport uitgebracht. De jaarrekening is voorzien van een verklaring van de accountant.
9.2. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot kwijting en ontheffing over dat jaar.
9.3. De penningmeester legt de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring en vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering.
9.4. Het bestuur geeft tenminste veertien dagen van tevoren aan de leden kennis van tijd en plaats van de te houden algemene ledenvergadering en van de te
behandelen agendapunten door middel van een convocatiebrief of een ander daartoe geschikt medium.
9.5. Ter vergadering worden bijkomende agendapunten onder de aanwezige leden geïnventariseerd en wordt vervolgens de agenda en de volgorde van
de agendapunten vastgesteld.

Artikel 10
Bijzondere ledenvergaderingen
10.1. Behalve de in artikel 9 bedoelde algemene ledenvergadering kan het
bestuur meer ledenvergaderingen uitschrijven.
10.2. Het bestuur is verplicht tot uitschrijving van een vergadering conform het
huishoudelijk reglement indien daartoe een schriftelijk verzoek is gedaan bij
de secretaris door tenminste vijftig stemgerechtigde leden.

Artikel 11
Stemprocedure
11.1. In alle ledenvergaderingen brengt elk lid een stem uit. Een lid kan zich
onthouden van stemmen.
11.2. Waar in deze statuten niet anders wordt voorgeschreven, valt de beslissing
bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en wel met dien verstande dat de gewone meerderheid het aantal blanco uitgebrachte stemmen overtreft.
11.3. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
11.4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Een besluit kan ook bij acclamatie worden genomen.
11.5. Een lid kan een ander lid, mits geen bestuurslid, schriftelijk machtigen om
in de vergadering namens hem het woord te voeren en stem uit te brengen.
11.6. Een lid kan voor maximaal twee andere leden als gemachtigde optreden.
11.7. Deze machtigingen moeten vóór het begin van de vergadering aan de
secretaris zijn overhandigd.


Blad 6

Artikel 12
Statutenwijziging
12.1. Besluiten tot wijziging van de statuten der vereniging kunnen slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
12.2. Het voorstel tot statutenwijziging dient door het bestuur ten minste een maand voor de vergadering waarop het voorstel zal worden behandeld, schriftelijk ter kennis van de leden te worden gebracht.

Artikel 13
Ontbinding der vereniging
13.1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden.
13.2. Het bestuur doet hiervoor ten minste een maand van te voren een schriftelijk en gemotiveerd voorstel tot ontbinding aan de leden.
13.3 Op deze vergadering dient ten minste de helft van het aantal leden aanwezig te zijn.
13.4. Ontbinding vindt plaats, indien daartoe met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in deze ledenvergadering wordt besloten.
13.5. Is de in lid 3 van dit artikel bedoelde helft van het aantal leden niet vertegenwoordigd, dan dient het bestuur binnen drie maanden, met een oproepingstermijn van ten minste een maand, een tweede vergadering uit te schrijven.
13.6. In deze tweede vergadering kan met een meerderheid van drie/vierde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen een geldig besluit tot ontbinding worden genomen.

Artikel 14
Bestemming der bezittingen bij ontbinding
14.1. Wordt tot ontbinding besloten, dan worden de bezittingen der vereniging,
met inachtneming van wettelijke bepalingen, ter beschikking gesteld aan de ISVW.
14.2. Is ten tijde van de ontbinding der vereniging de stichting ISVW reeds opgeheven, dan stelt de in artikel 13 bedoelde vergadering op voorstel van het bestuur met gewone meerderheid van stemmen een ranglijst op van ten minste drie culturele instellingen die in aanmerking komen als begunstigde.
14.3. De eventuele opvolger in rechte van de vereniging wordt als eerste op deze
ranglijst geplaatst.
14.4. De bezittingen worden aangeboden aan de instellingen met het hoogste
rangnummer; mochten deze de bezittingen niet aanvaarden, dan worden zij
aangeboden aan de volgende instelling op de ranglijst.

Artikel 15
Algemene bepalingen
Geschillen over uitleg van deze statuten worden schriftelijk en met toelichting

Blad 7
door het bestuur aan de algemene ledenvergadering ter bespreking en besluitvorming voorgelegd.

Artikel 16
Huishoudelijk Reglement
16.1. In het door de ledenvergadering vast te stellen en goed te keuren huishoudelijk reglement wordt de nadere uitwerking van de bepalingen van
deze statuten, voor zover nodig, vastgelegd.
16.2. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met
de statuten der vereniging.

Artikel 17
In alle aangelegenheden, waarin deze statuten noch het in artikel 16 bedoelde
huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur in overeenstemming met
het in artikel 3 genoemde doel.

SLOT AKTE
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Leusden op de datum in de aanhef van deze akte
vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen
personen is opgegeven en toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en tevens in te
stemmen met beperkte voorlezing van deze akte.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de
verschenen personen en daarna door mij, notaris.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Doe mee met de essaywedstrjid


  Ben jij een jonge denker en wil je je profileren als publieksfilosoof? Doe dan mee aan de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd, door een prikkelend essay te schrijven over het thema ‘Woedend en wijs‘. Huist er wijsheid in woede? Of is woede vooral een obstakel voor wijsheid? ISVW Uitgevers publiceert de beste vijf essays; de winnaar ontvangt €2500,-. Lees verder

 • Hans Achterhuis erelid Vrienden

  Tijdens de opening van het vernieuwde filosofenpad op 9 juni 2024 ontving Hans Achterhuis het erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Hans is emeritus-hoogleraar filosofie en een gerenommeerde Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en techniekfilosofie. Als filosofisch zwaargewicht plaatste hij de hectiek van het nieuws in een groter verband en wist hij deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hans is sinds 1991 Vriend van de ISVW.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.