Verslag ALV juni 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden ISVW 23.06.2019

Deze notulen zijn goedgekeurd op de ALV van 19 januari 2020.

Aanwezig: 39 leden van de Vereniging, stemgerechtigd.

Verslaglegging door Annemarie Sijens, secretaris

 1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Peter Jurgens heet ieder van harte welkom en onderstreept de mooie opkomst bij dit warme weer. We staan stil bij het overlijden van Marianne Douma, die van 21 juni 2016 tot 1 januari 2018 secretaris van het bestuur van de ISVW was.

Secretaris Annemarie Sijens noemt degenen die zich bij haar afgemeld hebben.

Onze tijdens de vorige ALV benoemde penningmeester Rob Nagtegaal heeft zijn werkzaamheden begin dit jaar om persoonlijke redenen neergelegd. Gerard Geerlings, eerder algemeen bestuurslid, heeft diens taken overgenomen. Volgend jaar zomer zullen er twee vacatures in het bestuur ontstaan. Zowel Stefan Steenkamp als Peter Jurgens zijn dan periodiek aftredend. Beiden hebben dan twee volle termijnen van drie jaar vervuld en zijn daarmee niet meer herbenoembaar. We zullen de vacatures tijdig onder de aandacht van de Vrienden brengen

Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Verslag ALV 17 juni 2018 

Het verslag van de vorige vergadering is een co-product van Ellie Teunissen, secretaris tot en met 17 juni 2018, en Annemarie.

De secretaris noemt de belangrijkste punten van het toegestuurde verslag van de ALV van 2017 en vraagt de aanwezigen of er vragen dan wel opmerkingen zijn.

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur zal het verslag zo spoedig mogelijk op de site van de Vrienden publiceren.

 1. Jaarverslag 2018

De secretaris geeft een korte toelichting op twaalf memorabele punten.

Het was een actief jaar, met zes filosofische cafés, een Vriendenexcursie en een Vriendendag. De filosofische cafés werden door gemiddeld 63 mensen bezocht. Memorabel ook was het Vriendenbos, waaraan meer dan honderd vrienden een bijdrage in natura leverden. Het legaat van Kitty van der Vliet maakt het mogelijk om vanaf 2020 jaarlijks het Kitty van der Vliet Diversity Event te organiseren. Twee bestuurders van de Vrienden bereiden dit samen met de opleidingscoördinator van ISVW voor.

Een punt van zorg is de geleidelijke daling van ons ledenaantal. Ondanks de aanwas van nieuwe leden, daalt het aantal Vrienden sinds 2012 geleidelijk.

De aanwezige Vrienden doen een aantal suggesties voor nieuwe groepen waarop ISVW en Vrienden zich kunnen richten. Er zijn doelgroepen (docenten bijvoorbeeld) waar de naamsbekendheid van ISVW beperkt is.  Beargumenteerd klinken de volgende doelgroepen voor ISVW-cursussen:

 • Let dan ook op studiepunten (wat moeilijk en tijdrovend blijkt), de prijs en op de thema’s die bij jongeren actueel zijn. Botsende waarden was volgens aanwezigen zo’n thema;
 • Leeftijdsgroep van circa 35 tot 50 jaar. De belangstelling van deze doelgroep voor ISVW-cursussen blijkt te groeien;
 • Ethiek in de zorgsector.

Peter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. We nemen de adviezen ter harte en gaan ons meer op de genoemde leeftijdscategorieën richten. Ook proberen we een netwerk onder studenten op te bouwen. Vrienden die hieraan mee willen werken zijn van harte welkom. We zetten hier als bestuur graag een werkgroep voor op.

Besluit: Het jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Jaarrekening 2018

Penningmeester Gerard Geerlings licht de op het scherm geprojecteerde jaarrekening toe. Ons eigen vermogen is met ca 520.000 euro hoog. De Vrienden hebben hiermee een mooie reserve. Het merendeel van ons vermogen zit in risicoloze beleggingen. De gemaakte kosten vallen binnen de begrotingsafspraken.

Besluit: De jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd met complimenten aan de penningmeester.

 1. Decharge bestuur over 2018 

Als nestor van de vergadering bedankt Jan Diekema het bestuur voor de toegestuurde informatie en de mondelinge toelichting daarop. Ook bedankt hij het bestuur voor hun verdere inzet voor de Vereniging in het afgelopen jaar.

Besluit: De leden verlenen het bestuur decharge. 

 1. Jaarprogramma 2020 

De secretaris licht het jaarprogramma toe.

Een van de Vrienden vraagt wiens verantwoordelijkheid het is om deelnemers aan ISVW-cursussen op de Vrienden te attenderen. In de praktijk doet de coördinerende docent dit of anders de opleidingscoördinator. Het bestuur werkt aan de opzet van een vrijwilligerspool van gastheren en gastvrouwen die deze rol kunnen overnemen.

Besluit: Het jaarprogramma 2020 wordt vastgesteld. 

 1. Begroting 2020

De penningmeester licht de hoofdlijnen van de op het scherm geprojecteerde begroting toe.

Besluit: De begroting voor 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Vrienden Community ISVW

Gerard Geerlings leidt dit onderwerp in. Hij heeft ruime ervaring in het ICT-veld en constateerde vorig jaar dat onze website soms dagenlang niet werd bezocht. Dat kwam volgens hem vanwege het statische karakter ervan. Sinds kort biedt de site regelmatig nieuwe informatie.

Vervolgens geeft Gerard een toelichting op de Vrienden Community. Opgezet om de onderlinge contacten tussen Vrienden te bevorderen. De toepassing is inmiddels operationeel. Vrienden kunnen informatie invoeren en informatie over andere Vrienden opzoeken. Er ontspint zich een gesprek over de keus tussen het woord Vereniging of Community.

 1. Fiscale status Vrienden

Per 1 januari 2018 zijn we onze ANBI-status kwijtgeraakt. De fiscus gaf hiervoor verschillende redenen op, maar de jurisprudentie is schuivend. Aan zo’n oordeel kleeft altijd enige subjectiviteit.

Met hulp van PwC brachten we de mogelijkheden in kaart om deze status opnieuw te verwerven. Zij gaan ons nu begeleiden bij een traject met dit doel. Lukt dit, dan vraagt dit onder meer een statutenwijziging. Beschikken we weer over een ANBI-status, dan moeten we de volgende zaken in het oog houden:

 • Transparantie;
 • Maximaal 10% overhead, de overige uitgaven moeten bestemd zijn voor een ideëel doel.

Het wel of niet hebben van een ANBI-status scheelt ons zo’n 30% belasting. Zonder ANBI-status hoeven we niet op legaten te rekenen.

 1. Vriendenmagazine

Paul Troost geeft een toelichting op het vernieuwde Vriendenmagazine. Als redacteur geeft hij er de voorkeur aan om met een paar geïnteresseerde Vrienden een redactiecommissie te vormen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.

 1. Cursusprogramma en Uitgeverij ISVW

Uitgever Florian Jacobs en programmamanager Marthe Kerkwijk vertellen over hun ambities, dromen en plannen met de Uitgeverij en het cursusprogramma van de ISVW.

Uitgeverij en opleidingsinstituut sluiten goed op elkaar aan. De uitgeverij wil een bijdrage leveren aan de publieksfilosofie. Het magazine I-filosofie is daar een digitaal voorbeeld van. Bij de opzet van cursussen koppelt de opleidingsmanager academische kwaliteit aan de realiteit van het alledaagse leven. Beiden richten zich op verschillende stromen en doelgroepen:

 • Jongeren bereiken ze onder meer via stageplekken. Helaas heeft deze doelgroep maar weinig tijd;
 • Professionals bereiken ze via beroepsopleidingen. Dit zijn dure opleidingen, die wel PE -punten opleveren.

Florian en Marthe hebben in Gert Jan Roskammer een collega gevonden. Deze voormalige stagiaire kreeg een halfjaarcontract en redigeert manuscripten.

De aanwezige Vrienden hebben na deze enthousiasmerende presentatie geen vragen en wensen Florian en Marthe veel succes.

 1. Rondvraag

Na de lunch zijn er workshops. Omdat Jannes Mulder verhinderd is, zal Frans van der Lem hem vervangen met de workshop ‘Koester je onzekerheid’.

Een Vriend vraagt of er samenwerking is met de Ambassade van de Vrije Geesten. Er zijn een paar gezamenlijke cursussen opgezet, maar de Ambassade gaat nu een eigen programma opzetten.

In verband met het komende Kitty van der Vliet Event zoeken we mensen die haar wat beter kennen. Twee Vrienden melden zich aan.

Omdat er geen verdere vragen zijn, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering me


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Aankomende evenementen

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/